Adresa

Strada Viitorului Nr. 50

Telefon

0240 / 534134 (TEMPORAR SUSPENDAT)
SECRETARIAT 0786 988 496
(nr telefon permanenta, Urgente DSP Luni - Vineri, Sambata, Duminica)

E-mail

secretariat@dspjtulcea.ro

Direcția de Sănătate Publica Tulcea

Despre noi

Program de lucru

 • Program de lucru funcţionari publici şi personal contractual cu program de lucru de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână:

         Luni – joi:                             07,30 – 16,00
         Vineri:                                  07,30 – 13,30

 • Program de lucru personal contractual cu program de lucru de 7 ore/zi, 35 de ore/săptămână:

         Luni – joi:                             07,30 – 15,00
         Vineri:                                  07,30 – 12,30

 • Program de permanenţă:
  Luni – joi:                             16,00 – 20,00

         Vineri:                                  13,30 – 20,00
         Sambata – Duminica:        08,00 – 20,00

Conducere

CALOIANU CARMEN

CALOIANU CARMEN

Director executiv

NICOLAU MIHAELA

NICOLAU MIHAELA

Director executiv adjunct economic

Despre noi

Sanatatea este starea de completa bunastare fizica, mentala si sociala, care nu se reduce la absenta bolii sau infirmitatii”defineste O.M.S.
Detinerea celei mai bune stari de sanatate de care este capabila persoana umana este unul din drepturile fundamentale ale omului.
Intr-o astfel de perspectiva, sanatatea este inteleasa atat ca o stare individuala, cat si ca o stare colectiva ( a unei natiuni), atat ca o trebuinta, cat si ca un drept, atat ca un scop ce trebuie atins de catre individ, cat si ca un obiectiv politic ce trebuie realizat de catre stat, sanatatea fiind o componenta indispensabila a dezvoltarii sociale.

Direcţia de Sănătate Publică este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătăţii, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a DSP Tulcea

                     ORDIN   Nr. 1078/2010 din 27 iulie 2010

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

 

    Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2023

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 29 noiembrie 2023.

 

    Act de bază

#B: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 5 august 2010

 

    Acte modificatoare

#M4: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 4050/2023

#M3: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 3986/2023

#M2: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1555/2022

#M1: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1591/2020

 

    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

 

#B

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică nr. Cs.A. 8.136 din 27 iulie 2010,

    având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi ale Legii-cadru nr. 330/2009*) privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

 

#CIN

    *) Legea-cadru nr. 330/2009 a fost abrogată. A se vedea Legea-cadru nr. 153/2017.

 

#B

    ART. 1

    (1) Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 1, precum şi structura organizatorică a acestor unităţi, prevăzută în anexa nr. 2.

    (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

#M3

    ART. 2

    (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt conduse de un director executiv, care este ajutat de un director executiv adjunct de sănătate publică şi de un director executiv adjunct economic.

#B

    (2) Conducerea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, managerii/directorii unităţilor sanitare cu paturi şi ambulatorii de specialitate, precum şi cu cabinetele de asistenţă medicală primară în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice, în condiţiile legii.

    (3) Conducerea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti participă la medierea litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti ori cu alte pretenţii decurgând din acestea, urmărind realizarea echilibrului financiar şi utilizarea eficientă a sumelor contractate.

#M3

    ART. 3

    (1) Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti coordonează şi răspunde direct de întreaga activitate a direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

    (2) În subordinea directorului executiv se pot organiza structuri funcţionale în următoarele domenii de activitate; RUNOS, juridic, audit, asistenţă medicală şi programe, secretariat/registratură, relaţii cu publicul, avize/autorizări, statistică/informatică în sănătate publică, cu respectarea prevederilor legale.

#B

    ART. 4

    (1) Activitatea financiară a direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii.

    (2) Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti este ordonator secundar de credite, în condiţiile legii, şi în această calitate repartizează creditele bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice din teritoriul de responsabilitate.

    ART. 5

    (1) Statul de funcţii al direcţiilor judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti se aprobă de către ministrul sănătăţii.

#M3

    (2) Structura direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cuprinde departamente, servicii şi compartimente funcţionale, în funcţie de numărul de posturi.

#B

    (3) Personalul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti este constituit din funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar care nu exercită prerogative de putere publică, respectiv personalul departamentului de supraveghere în sănătate publică (serviciile de supraveghere şi control boli transmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă, evaluarea şi promovarea sănătăţii, respectiv laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică) şi personalul compartimentului administrativ şi mentenanţă – care sunt personal contractual.

    (4) Personalul încadrat în serviciul de control în sănătate publică are pregătire profesională superioară în medicină şi confirmare în specialităţile medicale de igienă, medicina muncii, sănătate publică, respectiv asistenţi medicali, cu studii postliceale sau superioare, precum şi alt personal cu studii superioare a cărui pregătire profesională este necesară în desfăşurarea activităţilor de control.

#M3

    (5) Departamentele, serviciile şi compartimentele funcţionale prevăzute la alin. (2) se organizează la propunerea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu aprobarea ministrului sănătăţii, cu respectarea numărului maxim de posturi şi al funcţiilor de conducere, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare.

#B

    (6) Ponderea personalului din structura direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în funcţie de profilurile de activitate, va respecta normativul procentual de: sub 30% pentru personalul încadrat în birourile şi compartimentele direct subordonate directorului executiv, în serviciile, birourile şi compartimentele economic-administrative, inclusiv directorii (executiv şi adjuncţi); minimum 30% pentru personalul încadrat în departamentul de supraveghere în sănătate publică şi maximum 30% pentru personalul încadrat în serviciul de control în sănătate publică, inclusiv şeful de serviciu-inspector şef; şi sub 10% pentru personalul care desfăşoară activităţi de întreţinere-reparaţii, gospodărire, protocol, pază, deservire şi conducere auto.

    (7) Compartimentele teritoriale ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se desfiinţează, personalul va fi preluat de structurile de specialitate unice existente în structura organizatorică.

    (8) În funcţie de distribuţia teritorială a populaţiei, caracteristicile epidemiologice specifice, posibilităţile de dotare şi încadrare cu personal de specialitate, la propunerea directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cu aprobarea Comitetului director al direcţiei, pot fi desemnate în teritoriul administrativ puncte de lucru fixe, deservite de personal medico-sanitar din structura proprie a direcţiei, exclusiv pentru activităţi specifice din cadrul programelor de sănătate.

#M3

    ART. 6

    (1) Persoanele care ocupă funcţii dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt numite prin ordin al ministrului sănătăţii, în urma promovării concursului organizat pentru ocuparea postului.

#M1

    (2) *** Abrogat ~ #Formă anterioară

    (3) În condiţiile legii, funcţia de director executiv adjunct de sănătate publică poate fi ocupată de medici specialişti sau medici primari, indiferent de specialitatea studiilor, iar funcţia de director executiv adjunct economic, de economişti cu studii superioare.

#B

    (4) Şeful departamentului de supraveghere în sănătate publică, personal contractual, de profesie medic de specialitate/primar în epidemiologie, sănătate publică sau igienă, se numeşte prin decizie a directorului executiv.

    (5) Funcţia de şef serviciu de control în sănătate publică, inspector şef, cu calitate de funcţionar public, medic specialist/primar de igienă sau sănătate publică, se ocupă prin concurs, organizat conform legii.

    (6) Directorul executiv şi directorul executiv adjunct de sănătate publică sunt funcţionari publici, dar nu pot deţine calitatea de inspector.

    ART. 7

    Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 127/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 11 februarie 2009, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

    ART. 8

    Direcţiile generale, direcţiile şi serviciile din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    ART. 9

    Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 16 august 2010.

    ART. 10

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                   REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

 

    CAPITOLUL I

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

    ART. 2

    Direcţiile de sănătate publică evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului.

    ART. 3

    Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin serviciile de supraveghere medicală, coordonează, organizează, evaluează şi participă la realizarea programelor naţionale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică, în domeniile de competenţă, prin personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii.

    ART. 4

    Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, organizează activităţi în domeniul medical al sănătăţii publice.

    ART. 5

    (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii.

    (2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii.

    ART. 6

    (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, întocmesc şi transmit rapoarte statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop.

    (2) Furnizează date statistice către alte autorităţi, la solicitare, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale.

    ART. 7

    Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti avizează şi supun aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii propunerile privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor unităţilor sanitare din subordinea acestora.

    ART. 8

    Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti desemnează reprezentanţi în consiliul de administrare al spitalelor din subordine, precum şi din unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.

    ART. 9

    Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti monitorizează afişarea pe site-ul spitalelor publice a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli şi analizează execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli lunare şi trimestriale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate.

    ART. 10

    La cererea unor persoane fizice sau juridice, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii medicale de sănătate publică, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare.

    ART. 11

    Veniturile realizate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti constituie venituri proprii, care se folosesc în condiţiile legii.

 

    CAPITOLUL II

    Atribuţii generale

 

    ART. 12

    Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:

 1. a) organizează şi coordonează, după caz, întreaga activitate a unităţii din directa subordine şi evaluează şi coordonează asistenţa medicală de sănătate publică, promovarea sănătăţii şi medicinei preventive, asistenţa medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţa medico-socială, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, în teritoriul administrativ;
 2. b) coordonează şi controlează implementarea şi realizarea programelor naţionale de sănătate, pe care le derulează în teritoriul arondat, în scopul îndeplinirii obiectivelor şi realizării indicatorilor, prin desfăşurarea activităţilor specifice la nivel local;
 3. c) solicită elaborarea şi coordonează implementarea programelor locale de sănătate în concordanţă cu priorităţile de sănătate publică identificate la nivel local;
 4. d) evaluează anual rezultatele activităţii şi propune strategiile pentru ameliorarea stării de sănătate a populaţiei din teritoriu;
 5. e) analizează periodic starea de sănătate a populaţiei din teritoriul arondat, în scopul identificării principalelor probleme de sănătate publică, şi alocă prioritar resursele de care dispune pentru intervenţiile cu cea mai mare eficienţă în ameliorarea stării de sănătate;
 6. f) informează Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale asupra stării de sănătate a populaţiei şi asupra concluziilor care rezultă din evaluare, periodic şi ori de câte ori consideră necesar, şi coordonează elaborarea raportului anual asupra stării de sănătate a comunităţii la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti;
 7. g) asigură supravegherea şi aplicarea legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar la nivel local, cu autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;
 8. h) în calitate de ordonator secundar de credite, aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în condiţiile legii;
 9. i) respectă şi implementează reglementările Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi aplică la termen măsurile dispuse de Ministerul Sănătăţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 10. j) coordonează activitatea de audit public intern din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi auditul public exercitat la nivelul unităţilor sanitare aflate în subordine, conform legii;
 11. k) emite documente de reglementare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 12. l) propune şi înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii lista personalului împuternicit pentru desfăşurarea activităţii de control în sănătate publică;
 13. m) supraveghează activitatea serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi încheie contractul de management cu managerul general al serviciului de ambulanţă;
 14. n) numeşte conducerea interimară a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac parte din comitetul director;
 15. o) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 16. p) desemnează reprezentanţii direcţiei de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti în consiliile de administraţie ale spitalelor publice, conform prevederilor legale în vigoare;
 17. q) propune conducerii Ministerului Sănătăţii măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii managerilor de spital, în cazul constatării nerealizării indicatorilor prevăzuţi în contractul de management, pentru unităţile din subordine;
 18. r) evaluează necesarul de resurse umane de la nivelul asistenţei medicale în funcţie de nevoile comunitare identificate prin acţiuni specifice şi emite recomandări în acest sens şi controlează respectarea normativelor de personal ale instituţiilor publice din subordine;
 19. s) coordonează fundamentarea finanţării şi propune Ministerului Sănătăţii alocarea resurselor necesare desfăşurării activităţii;
 20. t) evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordă calificativul anual;
 21. u) desemnează participanţi în comisiile de examinare pentru examene şi concursuri;
 22. v) stabileşte proceduri de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătatea publică şi în alte situaţii cu risc pentru populaţie;
 23. x) în vederea organizării activităţii, directorul executiv emite dispoziţii;
 24. z) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor legale.

    ART. 13

    Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:

 1. a) coordonează şi răspunde de activităţile serviciului economic administrativ, cuprinzând birourile buget-finanţe, contabilitate, achiziţii publice şi serviciul administrativ şi mentenanţă;
 2. b) activitatea de elaborare, finanţare, execuţie şi raportare a indicatorilor financiari din bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi al unităţilor din subordine;
 3. c) asigură respectarea disciplinei financiare şi bugetare la nivelul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi controlează aceste activităţi la nivelul unităţilor din coordonare;
 4. d) aplică la termen măsurile dispuse de Ministerul Sănătăţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 5. e) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
 6. f) răspunde de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în situaţiile financiare centralizate trimestriale şi anuale, precum şi de prezentarea acestora la termenul stabilit de organul ierarhic superior;
 7. g) propune Ministerului Sănătăţii indicatorii financiari ce urmează a fi incluşi în legea anuală a bugetului de stat;
 8. h) răspunde de executarea indicatorilor economico-financiari din bugetul propriu şi urmăreşte executarea acestora în baza bugetului aprobat;
 9. i) răspunde de avizarea şi repartizarea, după caz, a bugetului alocat pentru implementarea şi derularea programelor naţionale de sănătate la unităţile sanitare din subordine şi urmăreşte utilizarea eficientă a fondurilor alocate;
 10. j) elaborează propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;
 11. k) răspunde de întocmirea lunară a execuţiei bugetului de stat, pe care o înaintează Ministerului Sănătăţii;
 12. l) răspunde de întocmirea lunară a necesarului de credite bugetare pentru luna următoare pe titluri de cheltuieli şi programe de sănătate publică, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;
 13. m) pe baza evaluării bazei tehnico-materiale existente în teritoriu, stabileşte priorităţile de dezvoltare şi întreţinere a acesteia, propunând lucrări de investiţii, consolidare clădiri şi reparaţii capitale;
 14. n) răspunde de efectuarea finanţării lunare, a acţiunilor de sănătate de la nivelul unităţilor subordonate; răspunde de contractarea şi decontarea sumelor, reprezentând drepturi salariale şi cheltuieli materiale, în conformitate cu prevederile legale, pentru cabinetele din structura unităţilor sanitare transferate la autorităţile administraţiei publice locale (cabinete de medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenţi an I – VII, UPU – UPU SMURD); răspunde de efectuarea finanţării lunare a sumelor transferate autorităţilor administraţiei publice locale pentru asistenţa medicală comunitară; răspunde de contractarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali din cabinetele medicale din unităţile de învăţământ; răspunde de finanţarea lunară a unităţilor medico-sociale în conformitate cu prevederile legale;
 15. o) stabileşte necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrări de investiţii, consolidări clădiri şi reparaţii capitale pentru unităţile subordonate;
 16. p) analizează periodic modul de derulare a procesului investiţional şi solicită ordonatorului principal de credite modificări valorice ale creditelor repartizate anual pe obiective de investiţii, acolo unde este cazul.

    ART. 14

    Directorul executiv adjunct de sănătate publică al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu pregătire profesională medic specialist/primar în specialităţile de sănătate publică, epidemiologie şi igienă, coordonează şi răspunde de activităţile departamentului de supraveghere în sănătate publică şi ale serviciului de control în sănătate publică.

    ART. 15

    Departamentul de supraveghere în sănătate publică este condus de un medic şef, cu pregătire profesională de medic specialist/primar în specialităţile de epidemiologie, igienă sau sănătate publică, care coordonează activităţile serviciilor de supraveghere şi control boli transmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă, evaluarea şi promovarea sănătăţii, respectiv laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică, cu următoarele atribuţii:

 1. a) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea serviciilor din subordine directă;
 2. b) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de sănătate publică desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare;
 3. c) coordonează la nivel teritorial şi răspunde de desfăşurarea activităţilor de prevenire şi limitare a răspândirii bolilor transmisibile, inclusiv în situaţii de risc epidemiologic;
 4. d) coordonează şi controlează modul de constituire, gestionare şi reîntregire a rezervei antiepidemice judeţene;
 5. e) coordonează şi participă la implementarea la nivel judeţean a activităţilor prevăzute în programele naţionale specifice de sănătate publică;
 6. f) organizează activitatea de monitorizare şi evaluare a programelor de sănătate, în conformitate cu actele normative în vigoare privind programele şi subprogramele de sănătate;
 7. g) organizează analiza trimestrială şi anuală a indicatorilor programelor specifice de sănătate de la unităţile sanitare din teritoriul arondat, în conformitate cu actele normative în vigoare privind programele şi subprogramele de sănătate;
 8. h) transmite Ministerului Sănătăţii propuneri privind modul de îmbunătăţire a derulării programelor de sănătate la nivel local;
 9. i) desemnează coordonatorii locali ai programelor de sănătate publică din rândul personalului propriu şi aprobă numirea coordonatorilor locali propuşi de unităţile sanitare din subordine;
 10. j) organizează la nivel local activitatea de management al programului de imunizări a populaţiei eligibile, desemnată prin calendarul naţional de vaccinare, precum şi în situaţiile de risc identificate;
 11. k) organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice medicale din domeniul său de competenţă, primite de la unităţile sanitare publice sau private, şi răspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop;
 12. l) aprobă, după caz, referatele de evaluare a unităţilor/activităţilor supuse reglementării, conform legislaţiei în vigoare;
 13. m) coordonează activităţile de consultanţă de specialitate la cererea terţilor;
 14. n) participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii şi a raportului stării de sănătate în relaţie cu factorii de risc din mediul de viaţă şi de muncă;
 15. o) participă la îndeplinirea planurilor de acţiune privind implementarea legislaţiei şi de consolidare instituţională în plan judeţean sau local;
 16. p) răspunde de utilizarea eficientă a bugetului de venituri şi cheltuieli alocat activităţilor şi structurilor din subordine;
 17. q) evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordă calificativul anual;
 18. r) facilitează formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din subordine;
 19. s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea direcţiei în domeniul de competenţă.

    ART. 16

    Serviciul de control în sănătate publică este condus de un şef serviciu – inspector şef, cu pregătire profesională medic specialist/primar în specialităţile de igienă sau sănătate publică, şi are în responsabilitate şi coordonare activităţile compartimentului pentru inspecţie de mediu, aliment, muncă, colectivităţi de copii şi radiaţii, respectiv compartimentul de control unităţi şi servicii de sănătate din teritoriul administrativ, cu următoarele atribuţii:

 1. a) organizează şi implementează activitatea de control în sănătatea publică la nivel judeţean şi în municipiul Bucureşti;
 2. b) propune conducerii direcţiei lista persoanelor care urmează a fi împuternicite pentru desfăşurarea activităţii de control în sănătatea publică, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii;
 3. c) elaborează planul tematic anual al activităţii de control în sănătatea publică la nivel judeţean şi în municipiul Bucureşti;
 4. d) răspunde de utilizarea eficientă a bugetului de venituri şi cheltuieli alocat activităţilor specifice şi structurilor din subordine;
 5. e) stabileşte şi aplică măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii de control în sănătatea publică la nivel judeţean;
 6. f) constată şi sancţionează contravenţiile la normele igienico-sanitare, la normele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile şi infecţiilor nosocomiale, respectiv bolilor profesionale, la nivel judeţean;
 7. g) organizează şi implementează la nivel judeţean acţiuni de control în sănătatea publică, inclusiv în situaţii de calamităţi naturale, evenimente deosebite, epidemii;
 8. h) organizează, evaluează şi monitorizează, prin serviciul de control unităţi şi servicii de sănătate, modul de implementare şi derularea programelor naţionale de sănătate specifice şi răspunde pentru transmiterea indicatorilor rezultaţi la structurile abilitate;
 9. i) organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice din domeniul său de competenţă, primite de la unităţile sanitare publice sau private, şi răspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop;
 10. j) evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordă calificativul anual;
 11. k) facilitează formarea şi perfecţionarea profesională a inspectorilor la nivel judeţean;
 12. l) analizează măsurile propuse de inspectorii sanitari din subordine şi emite documentele de autoritate sanitară: decizii de interzicere a activităţii, respectiv decizii de suspendare a activităţii, informarea altor instituţii publice abilitate;
 13. m) notifică Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii asupra constatării neconformităţilor cu legislaţia în vigoare pentru produsele avizate/notificate de către aceste instituţii, în vederea luării măsurilor legale în vigoare;
 14. n) participă în echipele de inspecţie şi control solicitate de conducerea direcţiei de sănătate publică sau iniţiate de către Ministerul Sănătăţii şi de către alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;
 15. o) participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii;
 16. p) informează opinia publică cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătatea publică prin procedura aprobată de directorul executiv;
 17. q) participă şi efectuează activităţi de evaluare şi control în domeniul de competenţă în unităţile sanitare, respectiv serviciile de sănătate din teritoriul arondat;
 18. r) participă la elaborarea planului de acţiune în caz de dezastre/calamităţi;
 19. s) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea direcţiei în domeniul de competenţă.

 

    CAPITOLUL III

    Atribuţii specifice

 

    ART. 17

    Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii specifice, pe domenii de activitate:

 

 1. În domeniul resurselor umane

    Compartimentul de resurse umane, normare, organizare, salarizare (RUNOS) are următoarele atribuţii:

 1. a) aplică normele Ministerului Sănătăţii privind formarea, încadrarea, transferul şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, chimiştilor, biochimiştilor şi asistenţilor medicali la nivelul direcţiei de sănătate publică; coordonează şi verifică aplicarea acestor norme la nivelul unităţilor sanitare cu personalitate juridică din teritoriu;
 2. b) verifică modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor la nivelul unităţilor sanitare cu personalitate juridică din subordine, pentru toate categoriile de personal;
 3. c) monitorizează numărul maxim de personal, pe categorii, pentru unităţile sanitare publice;
 4. d) întocmeşte rapoarte statistice privind numărul şi drepturile de personal şi le înaintează periodic sau la solicitarea Ministerului Sănătăţii ori a altor instituţii, în condiţiile legii;
 5. e) întocmeşte statul de funcţii pentru aparatul propriu, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, precum şi lucrările privind modificarea şi completarea acestuia;
 6. f) solicită Ministerului Sănătăţii aprobarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacişti, biologi, chimişti, biochimişti şi asistenţi medicali din aparatul propriu, conform reglementărilor legale în vigoare;
 7. g) participă la organizarea concursurilor şi examenelor pentru obţinerea de grade şi trepte profesionale, precum şi de intrare în rezidenţiat; participă la organizarea concursurilor şi examenelor pentru unităţile sanitare cu personalitate juridică din teritoriu, potrivit legii;
 8. h) asigură participarea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii săi, în comisiile paritare organizate la nivel judeţean pentru stabilirea necesarului de medici;
 9. i) transmite lunar, la solicitarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, situaţia privind respectarea codului de conduită al funcţionarilor publici, inclusiv regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese;
 10. j) transmite, la solicitarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, actualizarea bazei de date în ceea ce priveşte funcţiile şi funcţionarii publici proprii;
 11. k) pentru unităţile sanitare din subordine verifică încadrarea în normativele de personal aprobate şi, la cererea motivată a acestor unităţi, solicită Ministerului Sănătăţii suplimentarea numărului de posturi, pe locuri de muncă şi categorii de personal, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
 12. l) verifică pentru unităţile sanitare din subordine stabilirea drepturilor salariale pentru persoanele care fac parte din comitetul director al spitalelor publice din subordine şi al serviciilor de ambulanţă;
 13. m) stabileşte drepturile salariale pentru managerul general al serviciilor de ambulanţă în baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
 14. n) verifică şi supune aprobării, de către conducerea direcţiei, organigrama şi statele de funcţii pentru unităţile sanitare cu personalitate juridică din subordine;
 15. o) verifică, în vederea înaintării la Ministerul Sănătăţii, solicitările unităţilor sanitare cu paturi din subordine privind reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii acestora.

 

 1. În domeniul juridic

    Compartimentul juridic are următoarele atribuţii:

 1. a) avizează, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a persoanei juridice, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
 2. b) participă la negocierea şi încheierea contractelor;
 3. c) redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică, renunţă la pretenţii şi căi de atac, cu aprobarea conducerii direcţiei de sănătate publică;
 4. d) reprezintă şi apără interesele direcţiei de sănătate publică în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea direcţiei de sănătate publică;
 5. e) reprezintă şi apără interesele Ministerului Sănătăţii în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea Ministerului Sănătăţii;
 6. f) participă la negocierea de înţelegeri internaţionale privind domeniul de activitate în care funcţionează sau, după caz, avizează asemenea înţelegeri;
 7. g) se preocupă de obţinerea titlurilor executorii şi sesizează directorul adjunct economic în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, iar pentru realizarea altor drepturi sesizează organul de executare silită competent;
 8. h) urmăreşte, semnalează şi transmite organelor de conducere şi serviciilor interesate noile acte normative apărute şi atribuţiile ce le revin din acestea;
 9. i) contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii, apărarea proprietăţii publice şi private a statului aflate în administrarea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, a structurilor din subordine, precum şi la buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din patrimoniu;
 10. j) semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şi, când este cazul, face propuneri corespunzătoare;
 11. k) analizează modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii unităţilor şi cauzele care generează prejudicii aduse avutului public sau infracţiuni;
 12. l) întocmeşte constatări şi propune luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii şi disciplinei, prevenirea încălcării legilor şi a oricăror altor abateri;
 13. m) realizează evidenţa actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a celor cu caracter general sau privind probleme financiar-contabile ce se regăsesc în activitatea direcţiei de sănătate publică şi a unităţilor subordonate;
 14. n) asigură consultanţă juridică tuturor compartimentelor direcţiei, precum şi serviciilor sanitare publice din subordine;
 15. o) îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic.

 

    III. În domeniul auditului public intern

    Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuţii:

 1. a) elaborează proiectul planului de audit public intern;
 2. b) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale instituţiei proprii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 3. c) efectuează activităţi de audit public intern exercitat asupra activităţilor desfăşurate în cadrul unităţilor sanitare din coordonare;
 4. d) informează structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite de conducătorul unităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
 5. e) raportează periodic directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi structurii de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii cu privire la constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit;
 6. f) elaborează raportul anual al activităţilor de audit public intern şi îl înaintează până la data de 15 ianuarie a anului în curs pentru anul expirat către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii;
 7. g) raportează imediat conducătorului unităţii publice şi structurii de control intern abilitate în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii.

 

 1. În domeniul informaticii şi statisticii

    Biroul/Compartimentul de statistică/informatică în sănătate publică are următoarele atribuţii:

 1. a) este responsabil pentru organizarea bazelor de date judeţene, verificarea şi codificarea informaţiilor medicale, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;
 2. b) pune la dispoziţia tuturor structurilor interne interesate toate datele solicitate şi pune la dispoziţia structurilor externe direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti date statistice medicale, cu acordul conducătorului direcţiei şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 3. c) colaborează cu celelalte structuri ale direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pe probleme legate de statistică medicală;
 4. d) transmite informări operative, în timp real, persoanelor cu atribuţii de decizie;
 5. e) colaborează cu structurile responsabile pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile în realizarea rapoartelor periodice, precum şi a prognozelor;
 6. f) organizează sistemul de evidenţă primară şi raportarea statistică sanitară la nivelul cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare a unităţilor sanitare;
 7. g) verifică datele raportate cu evidenţele primare şi centralizatoare;
 8. h) centralizează dările de seamă de la nivelul judeţului şi centralizatoarele de activitate şi morbiditate trimestriale şi anuale;
 9. i) codifică cauzele de deces, în conformitate cu obligaţiile Ministerului Sănătăţii, în buletinele de deces şi de nou-născut mort, conform legislaţiei de stare civilă a populaţiei;
 10. j) verifică şi codifică fişele de decese sub un an, decese perinatale, fişele cu decese materne şi le compară ca număr şi cauză de deces cu cele care circulă prin sistemul informaţional al Institutului Naţional de Statistică;
 11. k) organizează cursurile de perfecţionare a personalului de statistică şi instruirea cu privire la codificarea morbidităţii, a incapacităţii temporare de muncă şi buna completare a evidenţelor şi dărilor de seamă, precum şi arhivarea formularelor statistice în conformitate cu indicatorul termenelor de păstrare a documentelor;
 12. l) centralizează, verifică şi transmite structurilor desemnate dările de seamă trimestriale şi anuale, precum şi situaţia unităţilor sanitare publice şi private (unităţi, paturi, personal, activităţi), solicitate de Institutul Naţional de Statistică conform prevederilor legale în vigoare;
 13. m) transmite conform reglementărilor în vigoare datele statistice specifice solicitate de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi/sau structurilor sale regionale;
 14. n) ţine evidenţa şi raportează mişcarea personalului medical pe unităţi, specialităţi medicale, sex şi vârstă şi actualizează permanent registrul naţional;
 15. o) primeşte raportările legate de activitatea spitalelor, constituie baza de date la nivel judeţean, le transmite Ministerului Sănătăţii, pentru decizii majore de politică sanitară şi pentru raportările necesare organismelor Uniunii Europene şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
 16. p) alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv al direcţiei de sănătate publică.

 

 1. Secretariat şi registratură
 2. a) asigură evidenţa unităţilor şi serviciilor medicale din teritoriul administrativ: denumirea, nominalizarea conducerilor, adresele complete şi numerele de telefon ale unităţilor şi conducerilor acestora (inclusiv numerele de telefon de la domiciliu – fixe sau mobile);
 3. b) asigură evidenţa contactelor de la nivelul direcţiilor publice locale şi centrale, precum şi a persoanelor din conducerea acestora (numele, prenumele, funcţia, adresa de reşedinţă, numerele de telefon etc.);
 4. c) înregistrează lucrările transmise de conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de serviciile din structura acestora către petenţi şi alte autorităţi, precum şi cele primite la conducerea direcţiei şi ţine evidenţa repartizării acestora, urmărind rezolvarea lor în termenele stabilite;
 5. d) înscrie în registrul specific persoanele venite în audienţă la conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, problemele prezentate de către acestea şi soluţiile date;
 6. e) înregistrează şi ţine evidenţa lucrărilor primite sau transmise prin fax;
 7. f) asigură transmiterea corespondenţei de la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, inclusiv modul de trimitere;
 8. g) întocmeşte evidenţa deplasărilor în teren ale salariaţilor direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 9. h) păstrează secretul de serviciu;
 10. i) îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

 

 1. Compartimentul relaţii cu publicul are următoarele atribuţii:
 2. a) colaborează cu structura de specialitate a Ministerului Sănătăţii în realizarea obiectivelor de comunicare prin mass-media ori prin mijloacele proprii ale direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
 3. b) asigură desfăşurarea optimă a activităţii de relaţii publice;
 4. c) asigură informarea permanentă referitoare la principalele activităţi ale direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 5. d) asigură o legătură permanentă între comunitate şi direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, organizând pe baza unui program stabilit activitatea de audienţe pentru populaţie;
 6. e) desfăşoară activitatea de analiză a cererilor cetăţenilor şi disponibilizează toate informaţiile necesare pentru soluţionarea problemelor prezentate sau solicitate;
 7. f) informaţiile care constituie secrete de stat şi de serviciu vor fi accesate şi gestionate conform standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate;
 8. g) comunică Ministerului Sănătăţii date privind: adresa direcţiei de sănătate publică, numele şi prenumele persoanelor din conducere, numărul de telefon fix, mobil şi de fax, adresa de e-mail; denumirea şi adresa spitalelor din teritoriu, numele şi prenumele directorilor acestora, numărul de telefon şi de fax; denumirea şi adresa altor unităţi importante din teritoriu; modificările ce intervin în datele comunicate.

 

    VII. În domeniul reglementării sanitare

    Compartimentul de avize şi autorizare:

 1. a) primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile pentru toate procedurile de reglementare în ceea ce priveşte proiectele de amplasare, construcţie şi amenajare a obiectivelor şi activităţilor;
 2. b) primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile de autorizare sanitară şi certificarea conformităţii în vederea funcţionării obiectivelor, altele decât cele supuse înregistrării la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunale;
 3. c) repartizează documentaţiile către structurile de specialitate;
 4. d) asigură eliberarea documentelor de reglementare în termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
 5. e) răspunde de managementul informaţiilor privind documentele de reglementare pe care le gestionează;
 6. f) înregistrează declaraţiile pe propria răspundere şi le transmite serviciului de control în sănătate publică;
 7. g) asigură înregistrarea cabinetelor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 8. h) gestionează baza de date pentru documentele de reglementare eliberate şi o transmite periodic serviciului de control în sănătatea publică;
 9. i) oferă informaţii, la solicitare, asupra procedurilor de reglementare a obiectivelor şi activităţilor;
 10. j) întocmeşte şi eliberează autorizaţia de liberă practică pentru angajaţii din unităţile sanitare, publice şi private, din teritoriul arondat direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, indiferent de subordonarea acestor unităţi, alţii decât medicii, medicii dentişti, farmaciştii, precum şi asistenţii medicali şi moaşele;
 11. k) alte atribuţii specifice stabilite de către directorul executiv al direcţiei de sănătate publică.

 

    VIII. În domeniul supravegherii în sănătatea publică

    Departamentul de supraveghere în sănătate publică are în structură următoarele compartimente:

 1. Compartimentul de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile
 2. Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă
 3. Compartimentul de evaluare şi promovare a sănătăţii
 4. Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică
 5. Laboratorul igiena radiaţiilor (după caz)
 6. Compartimentul de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională:
 7. a) coordonează şi derulează la nivel judeţean activităţile specifice din cadrul programelor naţionale şi teritoriale de sănătate publică din domeniul bolilor transmisibile, în vederea realizării obiectivelor angajate prin programele şi strategiile naţionale şi locale;
 8. b) colectează trimestrial şi anual indicatorii programelor de sănătate de la unităţile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 9. c) participă prin activităţi specifice la funcţionarea reţelei naţionale de supraveghere epidemiologică, alertă şi răspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile;
 10. d) participă la realizarea evaluărilor de risc epidemiologic în situaţia evenimentelor care ameninţă sănătatea populaţiei şi au potenţial de răspândire naţională şi internaţională;
 11. e) implementează, coordonează, controlează şi evaluează programul naţional de imunizări desfăşurat în teritoriul arondat şi verifică prin activităţi de evaluare medicală şi administrativă eficienţa activităţilor specifice;
 12. f) participă la studiile epidemiologice organizate la nivel naţional sau/şi regional;
 13. g) solicită din teritoriu datele necesare pentru fundamentarea necesarului de material biologic pentru imunizarea grupelor catagrafiate şi verifică în teritoriu condiţiile de distribuire şi depozitare a vaccinului şi efectuarea şi evidenţa vaccinării;
 14. h) organizează, colectează, analizează, verifică, gestionează, interpretează şi diseminează datele privind bolile transmisibile de la toate sursele existente în teritoriu, conduce şi gestionează registrul judeţean unic pentru bolile transmisibile, vaccinări şi reacţii adverse postvaccinale indezirabile, infecţia HIV/SIDA, tuberculoză, boli cu transmitere sexuală, infecţii nosocomiale şi situaţii epidemiologice de risc;
 15. i) evaluează anual funcţionarea sistemelor de supraveghere medicală a bolilor transmisibile, în colaborare cu Institutul Naţional de Sănătate Publică şi structurile sale regionale;
 16. j) verifică modul în care medicii de familie detectează cazurile de boli transmisibile şi raportează datele necesare supravegherii bolilor transmisibile, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 17. k) supraveghează şi verifică modul prin care sunt respectate metodologiile şi protocoalele privind diagnosticul clinic şi etiologic pentru bolile transmisibile şi propune directorului executiv adjunct de sănătate publică măsuri organizatorice privind asigurarea serviciilor specifice competente de laborator pentru diagnosticul etiologic al bolilor transmisibile, conform dispoziţiilor legale;
 18. l) efectuează investigaţiile medicale şi epidemiologice, identifică şi coordonează măsurile necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivităţi;
 19. m) desfăşoară îndrumarea metodologică şi profesională a unităţilor sanitare din teritoriu, periodic sau la solicitare, în probleme de infecţii nosocomiale;
 20. n) intervine şi efectuează expertiza medicală de specialitate, în cazul unor focare de infecţii nosocomiale sau în situaţii de risc declarat, la solicitarea unităţii ori prin autosesizare;
 21. o) monitorizează situaţia infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare din teritoriu şi elaborează recomandări administrative şi profesionale în cazul riscurilor identificate;
 22. p) desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 23. q) participă la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internaţional şi verifică şi aplică măsurile de protecţie sanitară a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;
 24. r) asigură consultanţă privind prevenirea bolilor transmisibile de import, recomandă şi aplică măsuri de prevenire a bolilor infecţioase ale călătorului prin structurile proprii, acolo unde acestea există;
 25. s) verifică şi validează, în colaborare cu personalul compartimentului de statistică, datele legate de bolile transmisibile şi infecţioase raportate de serviciile medicale din teritoriu, inclusiv decese;
 26. t) efectuează instruirea personalului din unităţile medicale publice şi private, pe probleme de prevenire şi control al bolilor transmisibile, infecţiilor nosocomiale, infecţia HIV, tuberculoză, boli cu transmitere sexuală, boli infecţioase de import;
 27. u) organizează activitatea de supraveghere şi combatere a vectorilor de importanţă medicală;
 28. v) se subordonează metodologic Institutului Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile şi secţiile de epidemiologie ale centrelor regionale de sănătate publică;
 29. w) asigură funcţionalitatea sistemului informaţional specific în conformitate cu metodologiile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii şi coordonatorii naţionali ai programelor de sănătate;
 30. z) colaborează cu structurile similare din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cu alte instituţii judeţene pentru realizarea unui schimb optim şi util de informaţii, în conformitate cu prevederile legale, în probleme de supraveghere a bolilor transmisibile;
 31. aa) asigură implementarea şi derularea programelor de sănătate specifice la nivel judeţean, monitorizarea şi evaluarea indicatorilor de activitate şi utilizarea fondurilor necesare derulării acestora;
 32. bb) participă la elaborarea raportului privind starea de sănătate a populaţiei;
 33. cc) efectuează, la cererea terţilor, consultanţă sau prestaţii de specialitate în domeniul de competenţă;
 34. dd) participă la elaborarea, prin personalul de specialitate cu studii superioare, a documentelor de reglementare pentru furnizorii de servicii medicale;
 35. ee) îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul adjunct de sănătate publică, în limitele competenţelor profesionale.

    În cadrul Compartimentului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile funcţionează următoarele colective de activitate specifică*):

 1. supraveghere epidemiologică;
 2. alertă epidemiologică;
 3. Program Naţional de Imunizare;
 4. infecţii nosocomiale;
 5. boli transmisibile prioritare, HIV, TBC, ITS;
 6. statistică boli transmisibile;
 7. produse antiepidemice.

    Managementul produselor antiepidemice cuprinde următoarele atribuţii specifice:

 1. a) asigură depozitarea şi distribuirea în teritoriul arondat a vaccinurilor şi a celorlalte produse biologice şi materiale necesare desfăşurării activităţii de medicină preventivă;
 2. b) asigură depozitarea şi livrarea produselor DDD necesare intervenţiei în focarele de boli transmisibile;
 3. c) asigură aprovizionarea laboratoarelor proprii şi a altor unităţi sanitare cu medii de cultură, seruri de diagnostic, sticlărie, reactivi, kituri şi alte materiale consumabile, în vederea realizării activităţilor cuprinse în programele de medicină preventivă;
 4. d) asigură depozitarea şi distribuirea în teritoriul arondat a produselor din componenţa rezervei antiepidemice în caz de calamitate sau în alte situaţii de risc;
 5. e) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite de directorul adjunct de sănătate publică.

————

    *) În cazul unui deficit de personal calificat, pot fi operate comasări de activităţi în structuri reglementate, cu încadrarea a cel puţin unui medic epidemiolog/structură organizată.

 

 1. Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională:
 2. a) coordonează şi implementează la nivel teritorial activităţile medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în relaţie cu mediul de viaţă şi de muncă, alimentaţie şi nutriţie, aprovizionarea cu apă potabilă, radiaţii ionizante naturale şi profesionale şi unităţile de învăţământ şi de îngrijire medicală şi medico-socială de toate categoriile;
 3. b) asigură implementarea şi derularea programelor de sănătate specifice la nivel judeţean, monitorizarea, evaluarea şi raportarea indicatorilor de activitate specifică şi modul de utilizare a fondurilor alocate;
 4. c) elaborează propuneri pentru reglementarea activităţilor teritoriale din domeniile: igiena mediului, igiena alimentaţiei, igiena unităţilor de învăţământ, medicină ocupaţională, igiena radiaţiilor, în concordanţă cu legislaţia din domeniu;
 5. d) analizează şi evaluează periodic sau ori de câte ori este nevoie calitatea serviciilor teritoriale de supraveghere medicală a sănătăţii în relaţie cu mediul, propune implementarea unor noi activităţi, în colaborare cu alte unităţi/servicii teritoriale cu activitate din domeniu;
 6. e) coordonează şi derulează activităţi specifice pentru implementarea prevederilor legislative de protejare şi promovare a mediului de viaţă organizat şi natural;
 7. f) analizează documentaţiile transmise de structura de reglementare şi propune conducerii aprobarea sau respingerea solicitării;
 8. g) întocmeşte rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relaţie cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiaţii ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naţionale din domeniu;
 9. h) coordonează şi derulează în teritoriu activităţi medicale specifice pentru implementarea prevederilor legislative din domeniul produselor biocide, al substanţelor chimice periculoase şi al produselor cosmetice şi de uz casnic;
 10. i) monitorizează şi coordonează pe plan teritorial activitatea de gestionare şi neutralizare a deşeurilor medicale din toate categoriile de unităţi sanitare şi elaborează propuneri pentru anihilarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat;
 11. j) coordonează, monitorizează, evaluează şi participă la asigurarea calităţii apei potabile din teritoriu şi elaborează propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat sau anihilarea riscului constituit, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 12. k) monitorizează şi evaluează riscurile privind siguranţa alimentului şi alimentaţiei publice, elaborează şi propune activităţi de asigurare a calităţii alimentului din circuitul public, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normativele europene;
 13. l) desfăşoară activitatea de evaluare a conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire şi elaborează referatele de evaluare în vederea avizării/autorizării sanitare;
 14. m) colaborează şi conlucrează cu administraţia publică locală şi cu instituţiile/serviciile specializate din domeniu, pentru implementarea şi realizarea prevederilor legale privind calitatea mediului de viaţă şi muncă, securitatea alimentului şi calitatea apei potabile;
 15. n) derulează studii medicale populaţionale privind starea de sănătate în raport cu factorii de mediu, radiaţii ionizante naturale şi profesionale, mediul ocupaţional şi colectivităţi organizate;
 16. o) face propuneri către conducerea direcţiei de sănătate publică privind modul de derulare a programelor de sănătate la nivel judeţean;
 17. p) supraveghează acordarea asistenţei medicale profilactice în colectivităţile de copii şi tineri şi participă la monitorizarea medicală a dezvoltării fizice, psihomotorii şi a stării de sănătate a copiilor din colectivităţi;
 18. q) realizează registrul de evidenţă a bolilor profesionale la nivel teritorial, efectuând cercetarea medicală şi documentarea cazurilor suspecte de boală, declararea, înregistrarea şi raportarea bolilor profesionale, conform prevederilor legale;
 19. r) centralizează şi analizează situaţia angajaţilor expuşi la noxe din teritoriu şi participă la aplicarea legislaţiei privind încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale;

#M2

    r^1) eliberează buletinele de determinare sau, după caz, expertizare pentru acordarea sporului pentru condiţii deosebit de periculoase, condiţii periculoase şi condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă;

#B

 1. s) participă cu rapoarte la elaborarea sintezelor naţionale privind sănătatea în relaţie cu mediul de viaţă şi muncă şi participă la elaborarea raportului privind starea de sănătate a populaţiei;
 2. t) participă la elaborarea şi execuţia planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquis-ului comunitar în domeniul sănătăţii;
 3. u) desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 4. v) efectuează, la cererea terţilor, expertize, consultanţă şi prestaţii de specialitate;
 5. z) îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul adjunct de sănătate publică şi conducerea unităţii;
 6. aa) din punct de vedere profesional se subordonează metodologic Institutului Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar şi structurile sale de specialitate din centrele regionale de sănătate publică.

    În cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă funcţionează următoarele colective de activitate specifică**):

 1. Igiena mediului;
 2. Igiena alimentului;
 3. Igiena colectivităţilor de copii/tineret;
 4. Medicina muncii;
 5. Programe de sănătate în relaţie cu mediul;
 6. Statistică.

————

    **) În cazul unui deficit de personal calificat, pot fi operate comasări de activităţi în structuri reglementate, cu încadrarea a cel puţin unui medic de igienă sau medicina muncii/structură organizată.

 

#M2

    În cazul în care o direcţie de sănătate publică nu are personal calificat pentru îndeplinirea atribuţiei prevăzute la lit. r^1), aceasta poate solicita personal din cadrul altei direcţii de sănătate publică în vederea efectuării expertizării pentru acordarea sporului pentru condiţii deosebit de periculoase, condiţii periculoase şi condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă.

 

#B

 1. În domeniul evaluării şi promovării sănătăţii, Compartimentul de evaluare şi promovare a sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională:
 2. a) asigură monitorizarea şi coordonarea programelor de sănătate publică în domeniul bolilor netransmisibile la nivel judeţean;
 3. b) colectează trimestrial şi anual indicatorii programelor de sănătate specifice şi de demografie de la unităţile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare şi reglementările europene în domeniu;
 4. c) asigură culegerea şi validarea datelor la nivel judeţean pentru registrele naţionale de boli netransmisibile;
 5. d) propune conducerii direcţiei constituirea unor echipe interdisciplinare care asigură evaluarea indicatorilor rezultaţi din supravegherea bolilor cronice în teritoriu;
 6. e) analizează şi evaluează indicatorii de morbiditate şi mortalitate legaţi de evoluţia bolilor netransmisibile în judeţ şi evoluţia acestora la populaţia din teritoriu;
 7. f) în realizarea atribuţiilor sale colaborează direct cu unităţile judeţene de implementare a programelor de sănătate, precum şi cu structurile specializate ale Institutului Naţional de Sănătate Publică;
 8. g) se subordonează metodologic Institutului Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate şi structurile sale de specialitate din centrele regionale de sănătate publică;
 9. h) participă la colaborări interinstituţionale, la nivel judeţean, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale pentru asigurarea corelării activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate cu alte iniţiative, finanţate din alte surse;
 10. i) primeşte anual, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, de la casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti analiza modului în care a fost derulat programul de sănătate cu scop curativ;
 11. j) face propuneri către conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti privind utilizarea fondurilor specifice alocate derulării programelor de sănătate publică în domeniul bolilor netransmisibile şi supraveghere demografică la nivel judeţean;
 12. k) furnizează informaţii către populaţie referitoare la prevenirea bolilor şi la promovarea sănătăţii;
 13. l) dezvoltă la nivel local programe de promovare a sănătăţii şi de educaţie pentru sănătate, în funcţie de priorităţile locale, programele naţionale şi strategiile europene;
 14. m) elaborează proiecte în parteneriat cu autorităţile locale, reprezentanţii în teritoriu ai altor ministere, organizaţii neguvernamentale şi reprezentanţe internaţionale, în vederea soluţionării problemelor comunitare;
 15. n) furnizează servicii de formare în educaţia pentru sănătate adresate formatorilor din cadrul şi din afara sistemului de sănătate;
 16. o) elaborează, editează şi asigură multiplicarea de materiale publicitare specifice.

    În cadrul Compartimentului de evaluare şi promovare a sănătăţii funcţionează următoarele colective de activitate specifică*):

 1. Supraveghere boli netransmisibile;
 2. Evaluare programe boli netransmisibile;
 3. Informare-educare în sănătate publică;
 4. Programe de promovare a sănătăţii;
 5. Demografie şi statistică.

————

    *) În cazul unui deficit de personal calificat la nivel teritorial, pot fi operate comasări de activităţi în structuri reglementate, cu încadrarea a cel puţin unui medic/structură organizată.

 

 1. În domeniul activităţii Laboratorului de diagnostic şi investigare în sănătate publică, sub coordonarea unui medic de specialitate medicină de laborator, responsabil pentru acreditarea şi menţinerea acreditării serviciilor, laboratorul are următoarele activităţi şi responsabilităţi specifice:

    D1. diagnostic microbiologic:

 1. a) participă la efectuarea investigaţiei epidemiologice prin recoltarea şi prelucrarea de probe bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice şi parazitologice, pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în conformitate cu metodologiile legale în vigoare;
 2. b) asigură diagnosticul etiologic pentru bolile infecţioase identificate în cadrul programului naţional de supraveghere epidemiologică dacă prestaţia nu poate fi asigurată prin unitatea de îngrijire a cazului sau este solicitat în acest sens;
 3. c) asigură diagnosticul microbiologic pentru solicitările serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile, provenite de la cazuri suspecte, focare de boală transmisibilă sau investigaţii în cadrul programelor de sănătate;
 4. e) monitorizează şi transmite evaluări privind circulaţia unor microorganisme cuprinse în metodologiile de supraveghere epidemiologică şi situaţia antibioticorezistenţei microorganismelor la populaţia investigată în unităţile sanitare din teritoriu;
 5. f) asigură transmiterea probelor biologice la structurile regionale/naţionale în vederea caracterizării circulaţiei germenilor pe teritoriul naţional, în conformitate cu reglementările metodologice ale Institutului Naţional de Sănătate Publică;
 6. g) efectuează analize microbiologice la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, cu aprobarea inspectorului şef al serviciului de control în sănătate publică;
 7. h) efectuează analize microbiologice din probe de apă, aer, alimente şi factori de mediu, prevăzute în programele naţionale şi locale de sănătate, la solicitarea serviciului de evaluare a factorilor de risc din mediu conform metodologiei reglementate;
 8. i) asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării/reacreditării laboratorului;
 9. j) efectuează analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
 10. k) execută alte activităţi specifice la solicitarea directorului adjunct de sănătate publică, conform competenţelor;

    D2. chimie sanitară şi/sau toxicologie:

 1. a) efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice din probe biologice, apă, aer, alimente şi alţi factori de mediu pentru evaluarea obiectivă a conformităţii produselor şi a riscurilor pentru sănătate;
 2. b) efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, cu aprobarea inspectorului şef al serviciului de control în sănătate publică;
 3. c) efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice, la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
 4. d) asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării laboratorului;
 5. e) intervine şi participă la orice acţiune declarată de urgenţă prin evenimente neaşteptate de către directorul adjunct de sănătate publică;
 6. f) alte atribuţii specifice stabilite sau solicitate în cadrul competenţei.
 7. Laboratorul igiena radiaţiilor (dacă este cazul) funcţionează sub coordonarea profesională a unui medic cu atestare pentru activităţile specifice şi are următoarele atribuţii:
 8. a) coordonează activităţile pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi prevenirea efectelor asociate radiaţiilor ionizante în teritoriul arondat laboratorului;
 9. b) asigură colectarea şi raportarea datelor privind sănătatea populaţiei în relaţie cu radiaţiile ionizante din teritoriul arondat laboratorului;
 10. c) asigură colectarea şi raportarea datelor privind expunerea profesională la radiaţii ionizante din unităţile/serviciile cu activitate de profil, din teritoriul arondat laboratorului;
 11. d) participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii;
 12. e) efectuează, din proprie iniţiativă sau la cererea terţilor, determinări ale nivelurilor de radiaţii, precum şi consultanţă de specialitate;
 13. f) controlează aplicarea normelor de securitate nucleară şi igiena radiaţiilor;
 14. g) avizează şi autorizează sanitar unităţile în care se desfăşoară practici şi activităţi nucleare;
 15. h) elaborează referatele de evaluare pentru unităţile supuse avizării/autorizării sanitare;
 16. i) verifică respectarea normelor de igienă a radiaţiilor ionizante în unităţile autorizate şi în laboratoarele de profil;
 17. j) participă la elaborarea planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquis-ului comunitar;
 18. k) participă la elaborarea planului de acţiune în caz de catastrofă;
 19. l) intervine în caz de accident nuclear sau de urgenţă radiologică în teritoriul arondat;
 20. m) evaluează nivelul expunerii medicale la radiaţii ionizante a populaţiei prin programe de asigurare şi control al calităţii;
 21. n) are şi alte atribuţii specifice stabilite de directorul adjunct de sănătate publică.

 

 1. În domeniul controlului în sănătatea publică

    Serviciul de control în sănătate publică este organizat în două birouri/compartimente:

 1. Biroul/Compartimentul inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă;
 2. Biroul/Compartimentul control unităţi şi servicii de sănătate,

care au următoarele atribuţii specifice:

 1. Biroul/Compartimentul inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă are următoarele atribuţii în domeniile mediu, radiaţii, alimente, muncă şi colectivităţi de copii:
 2. a) constată şi sancţionează contravenţiile la normele de igienă, conform competenţelor specifice şi actelor normative în vigoare, la nivel judeţean;
 3. b) păstrează confidenţialitatea privind iminenţa inspecţiei sanitare, înainte de începerea propriu-zisă a acesteia, şi confidenţialitatea datelor pe care unităţile inspectate le pun la dispoziţie;
 4. c) solicită unităţilor controlate orice documente necesare efectuării inspecţiei şi, după caz, copii de pe acestea;
 5. d) prescrie unităţilor controlate măsuri de remediere, cu stabilirea de termene şi responsabilităţi în vederea înlăturării deficienţelor de igienă constatate;
 6. e) propune inspectorului-şef suspendarea temporară a activităţii unităţilor şi obiectivelor până la remedierea deficienţelor; în situaţii cu risc major şi iminent de îmbolnăvire a populaţiei, dispune suspendarea pe loc sau imediată a activităţii unităţii ori obiectivului şi informează operativ medicul şef serviciu de control în sănătate publică despre măsura aplicată;
 7. f) propune directorului executiv retragerea avizului sanitar pentru proiectele de activităţi, inclusiv construcţii, în cazul în care nu sunt respectate normele de igienă;
 8. g) propune directorului executiv retragerea avizului sanitar sau a notificării unui produs, în situaţia în care substanţele sau produsele sunt neconforme cu specificaţiile din dosarul tehnic;
 9. h) opreşte, denaturează sau condiţionează darea în consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igienă, precum şi folosirea obiectelor, materialelor şi a substanţelor care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, periclitează starea de sănătate a populaţiei;
 10. i) recoltează şi aplică elemente de securizare la probele recoltate în cadrul activităţii de inspecţie, precum şi contraprobele;
 11. j) participă la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internaţional şi verifică şi aplică măsurile de protecţie sanitară;
 12. k) la solicitarea directorului adjunct de sănătate publică, poate dispune măsuri speciale pentru bolnavii, suspecţii şi contacţii de boli transmisibile sau purtătorii de germeni patogeni, precum şi alte măsuri cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor transmisibile şi a celor profesionale;
 13. l) verifică respectarea legislaţiei în vigoare privind condiţiile de mediu necesare activităţilor de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în toate unităţile sanitare;
 14. m) opreşte folosirea preparatelor biologice utilizate în scop diagnostic, profilactic şi de tratament care se dovedesc necorespunzătoare sau nocive sănătăţii;
 15. n) în situaţia în care, în timpul unei activităţi de control, constată existenţa unui conflict de interese sau deficienţe grave ce pot determina riscuri majore pentru sănătatea populaţiei, comunică urgent directorului adjunct de sănătate publică şi inspectorului-şef în vederea delegării unui alt inspector şi luării măsurilor de urgenţă;
 16. o) controlează unităţile sanitare acreditate pentru activitatea de bănci de ţesuturi şi/sau utilizare de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic prin evaluare şi verificare de proceduri şi activităţi care se derulează în aceste unităţi;
 17. p) controlează şi evaluează incidentele adverse severe şi reacţiile adverse grave notificate prin sistemele de vigilenţă, inclusiv în domeniul securităţii transfuziilor şi hemovigilenţei;
 18. q) participă şi la alte activităţi specifice de control în domeniile inspecţiei alimentare, pe domeniile de competenţă, suplimentelor alimentare, colectivităţilor permanente sau temporare de copii şi tineret, produselor cosmetice, noxelor profesionale şi altor riscuri din mediul industrial, respectiv riscurile ionizante, naturale şi profesionale.
 19. Biroul/Compartimentul de control unităţi şi servicii de sănătate

    B1. Compartimentul de situaţii de urgenţă şi managementul asistenţei medicale de urgenţă şi evenimente speciale are următoarele atribuţii:

 1. a) monitorizează şi evaluează activitatea unităţilor de primiri urgenţe şi a compartimentelor de primiri urgenţe din cadrul unităţilor sanitare din sectorul public;
 2. b) participă la acţiunile de acordare a primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri subordonate Ministerului Sănătăţii;
 3. c) monitorizează şi evaluează activitatea serviciului judeţean de ambulanţă;
 4. d) transmite informări operative conducerii direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în cazul apariţiei unui eveniment neaşteptat sau unor situaţii de calamitate sau catastrofă şi propune măsuri de intervenţie, în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în funcţie de domeniul de competenţă;
 5. e) elaborează şi transmite spre aprobarea directorului executiv Planul de intervenţie în caz de dezastre şi epidemii, realizat în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în funcţie de domeniul de competenţă;
 6. f) participă la implementarea şi derularea activităţilor specifice serviciilor pentru realizarea programelor naţionale de sănătate.

    B2. Compartimentul de control servicii de asistenţă medicală primară are următoarele atribuţii:

 1. a) asigură controlul activităţii de asistenţă medicală primară, în conformitate cu reglementările şi metodologia specifică pentru această activitate;
 2. b) verifică în teren condiţiile necesare pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite în cadrul asistenţei medicale primare, precum şi respectarea prevederilor cuprinse în reglementările legale în vigoare;
 3. c) participă la implementarea strategiilor de reformă în domeniul asistenţei medicale primare, elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
 4. d) controlează respectarea prevederilor privind activitatea de raportare şi monitorizare a bolilor transmisibile şi cronice de către medicii de familie care îşi desfăşoară activitatea atât în cabinete publice, cât şi în cabinete private;
 5. e) verifică modul în care personalul din cabinetele medicilor de familie respectă obligaţiile reglementate prin acte normative, referitoare la etica profesională şi deontologia medicală, asistenţa de sănătate publică, activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, relaţiile de muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 6. f) controlează managementul evidenţei medicale primare şi al informaţiei medicale gestionate, inclusiv pentru activitatea de furnizare a datelor privind registrele judeţene/regionale/naţionale de vaccinare şi boli cronice reglementate prin metodologii;
 7. g) participă la activitatea de educaţie/formarea continuă şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din asistenţa medicală primară;
 8. h) asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;
 9. i) participă la implementarea, derularea şi evaluarea activităţilor specifice asistenţei medicale primare pentru realizarea programelor naţionale de sănătate.

    B3. Compartimentul de control în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate are următoarele atribuţii:

 1. a) asigură controlul activităţii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate;
 2. b) verifică în teren condiţiile necesare pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite în cadrul asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, precum şi respectarea prevederilor cuprinse în reglementările legale în vigoare;
 3. c) participă la implementarea strategiilor de reformă în domeniul asistenţei medicale ambulatorii, elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
 4. d) verifică modul de raportare şi monitorizare a bolilor transmisibile şi cronice de către personalul de specialitate din ambulatoriu, care îşi desfăşoară activitatea atât în cabinete publice, cât şi în cabinete/unităţi private, inclusiv în domeniul serviciilor de laborator de diagnostic microbiologic, indiferent de forma de organizare;
 5. e) monitorizează şi verifică modul în care personalul din cabinetele medicilor din ambulatoriul de specialitate respectă obligaţiile reglementate prin acte normative, referitoare la etica profesională şi deontologia medicală, asistenţa de sănătate publică, activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, relaţiile de muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 6. f) controlează asigurarea managementului evidenţei medicale şi al informaţiei medicale gestionate;
 7. g) participă la activitatea de educaţie/formarea continuă şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu;
 8. h) participă, împreună cu serviciul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi casa de asigurări de sănătate, la analiza nevoilor de servicii medicale de specialitate ale populaţiei;
 9. i) asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;
 10. j) participă la implementarea, derularea şi evaluarea activităţilor specifice serviciilor ambulatorii pentru realizarea programelor naţionale de sănătate.

    B4. Compartimentul de control al asistenţei medicale din unităţile cu paturi are următoarele atribuţii:

 1. a) controlează şi evaluează condiţiile necesare pentru asigurarea calităţii activităţii medicale desfăşurate în spital;
 2. b) monitorizează modul în care spitalele respectă condiţiile necesare pentru asigurarea calităţii actului medical;
 3. c) verifică respectarea normativelor în vigoare privind: programul de muncă pe categorii de personal, încadrarea de către spitale a numărului optim de personal, în funcţie de atribuţiile acreditate ale spitalului şi serviciile de sănătate contractate;
 4. d) monitorizează şi controlează modul în care spitalul îşi respectă obligaţia legală de a înregistra, stoca, prelucra şi transmite informaţiile legate de activitatea sa, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 5. e) evaluează necesarul de servicii medicale spitaliceşti şi asigurarea accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale specifice, în vederea creşterii eficienţei şi calităţii serviciilor;
 6. f) participă la evaluarea gradului de satisfacţie a pacienţilor în legătură cu serviciile de sănătate, împreună cu serviciul de evaluare şi promovare a sănătăţii;
 7. g) verifică respectarea prevederilor legale privind regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalelor, precum şi conţinutul fişei postului pentru personalul din spitale;
 8. h) participă la negocierea anuală a indicatorilor de performanţă specifici fiecărui spital din teritoriul arondat;
 9. i) controlează şi verifică cu maximă exigenţă respectarea prevederilor legale în vigoare şi obiectivelor programului naţional specific pentru asigurarea condiţiilor necesare de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale;
 10. j) controlează şi evaluează activitatea unităţilor medicale cu paturi şi a ambulatoriilor de specialitate, cu profil de asistenţă medicală recuperatorie, inclusiv la nivelul societăţilor de turism balnear şi de recuperare, publice sau private, modul de asigurare a condiţiilor specifice pentru asistenţa medicală de acest profil;
 11. k) verifică modul de organizare în vederea asigurării asistenţei medicale în situaţii de dezastre, atacuri teroriste, război, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
 12. l) participă la implementarea, derularea şi evaluarea activităţilor specifice serviciilor spitaliceşti pentru realizarea programelor naţionale de sănătate.

    B5. Compartimentul de control al asistenţei medicale a mamei şi copilului are următoarele atribuţii:

 1. a) evaluează şi participă la identificarea priorităţilor în domeniul asistenţei medicale a mamei şi copilului şi propune măsuri adaptate pentru rezolvarea problemelor identificate;
 2. b) controlează aspectele organizatorice ale asistenţei medicale a gravidei, lăuzei şi copilului, în raport cu dinamica morbidităţii şi mortalităţii la aceste categorii, şi propune directorului executiv măsuri de organizare/reorganizare a structurilor sanitare din teritoriu;
 3. c) controlează modul de derulare la nivel local a activităţii de planificare familială şi sănătate a reproducerii, împreună cu serviciul de evaluare şi promovare a sănătăţii;
 4. d) coordonează, monitorizează şi evaluează derularea la nivel local a programelor naţionale în domeniul asistenţei medicale a mamei şi copilului.

    B6. Compartimentul de control al asistenţei medicale a comunităţilor la risc are următoarele atribuţii:

 1. a) acordă consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul evaluării nevoilor, al stabilirii priorităţilor, modalităţilor de implementare şi monitorizare a strategiilor de asistenţă medicală comunitară integrată;
 2. b) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea realizării strategiei judeţene şi a listei de priorităţi în domeniul asistenţei medicale a comunităţilor la risc;
 3. c) controlează, monitorizează şi evaluează derularea programelor naţionale şi locale de sănătate cu privire la asistenţa medicală în comunităţile la risc;
 4. d) asigură sprijin pentru formarea personalului care lucrează în reţeaua de asistenţă medicală comunitară, inclusiv joncţiunile cu reţeaua de medicină de familie, accesul la medicamente, servicii ambulatorii şi spitaliceşti;
 5. e) identifică şi controlează implementarea unor programe specifice de consiliere medico-socială, servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vulnerabile: persoane cu dizabilităţi, neasiguraţi, victime ale violenţei domestice, copii din familii dezorganizate, persoane cu probleme de sănătate mintală, precum şi alte categorii de persoane identificate la nivel local ca fiind în situaţii de risc;
 6. f) facilitează şi monitorizează crearea parteneriatelor interinstituţionale la diferite niveluri, a strategiilor şi a protocoalelor comune pentru serviciile de asistenţă comunitară la risc.

 

 1. În domeniul asistenţei medicale şi programelor de sănătate

    Compartimentul de asistenţă medicală şi programe de sănătate are următoarele atribuţii:

 1. în domeniul asistenţei medicale:
 2. a) asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a programelor de asistenţă medicală;
 3. b) evaluează şi participă la identificarea priorităţilor în domeniul asistenţei medicale şi propune măsuri pentru rezolvarea problemelor identificate;
 4. c) participă, împreună cu serviciul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi casa de asigurări de sănătate, la analiza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei;
 5. d) supraveghează activitatea de raportare şi monitorizare a bolilor cronice de către furnizorii de servicii medicale;
 6. e) evaluează asistenţa medicală acordată gravidei, lăuzei şi nou-născutului;
 7. f) supraveghează activităţile unităţilor sanitare publice şi private referitoare la culegerea şi prelucrarea datelor necesare în vederea formulării propunerilor de îmbunătăţire a accesului populaţiei la servicii de asistenţă medicală;
 8. g) participă la analiza periodică a indicatorilor de performanţă realizaţi de către spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii;
 9. h) participă la evaluarea activităţii unităţilor sanitare cu paturi, publice şi private;
 10. în domeniul programelor de sănătate (cu excepţia programelor naţionale privind bolile transmisibile, a Programului naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă şi a programelor de promovare a sănătăţii):
 11. a) coordonează implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor naţionale de sănătate la nivel judeţean;
 12. b) analizează şi monitorizează modul de derulare a programelor/subprogramelor naţionale de sănătate la nivelul unităţii sanitare prin indicatorii fizici şi de eficienţă realizaţi şi transmişi de aceasta;
 13. c) realizează centralizarea şi raportarea indicatorilor specifici către structurile de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi/sau al Ministerului Sănătăţii;
 14. d) evaluează trimestrial indicatorii specifici şi, în funcţie de realizarea obiectivelor şi activităţilor propuse în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, propune modul de alocare a resurselor rămase neutilizate;
 15. e) organizează evidenţa beneficiarilor programului/subprogramului;
 16. f) urmăreşte modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate;
 17. g) elaborează trimestrial rapoarte cu privire la derularea programelor naţionale de sănătate şi le înaintează structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii sau, după caz, al Institutului Naţional de Sănătate Publică;
 18. h) transmite structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii cererile lunare de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, conform legii, pentru realizarea deschiderilor de credite bugetare pentru derularea programelor naţionale de sănătate, cu încadrarea în fondurile aprobate şi la termenele stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 19. în domeniul asistenţei medicale şi programelor naţionale de sănătate realizate prin spitalele din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale:
 20. a) asigură realizarea tuturor activităţilor privind încheierea contractelor pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 21. b) asigură primirea şi înregistrarea documentelor justificative necesare în vederea decontării bunurilor şi serviciilor acordate în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate pe baza facturilor prezentate;
 22. c) analizează indicatorii prezentaţi în decontul înaintat de unitatea sanitară, precum şi gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;
 23. d) asigură realizarea activităţilor necesare în vederea lichidării şi ordonanţării cheltuielilor angajate conform prevederilor legale în vigoare;
 24. e) asigură monitorizarea derulării contractelor încheiate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;
 25. f) verifică menţinerea condiţiilor care au stat la baza încheierii contractelor;
 26. g) actualizează, în colaborare cu compartimentul juridic, contractele încheiate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, prin încheierea de acte adiţionale la acestea, conform legislaţiei în vigoare.

 

 1. În domeniul economic şi administrativ
 2. Biroul/Compartimentul buget-finanţe şi Biroul/Compartimentul contabilitate au următoarele atribuţii:
 3. a) execută indicatorii aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei de sănătate publică;
 4. b) afişează pe site-ul direcţiei proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; analizează lunar şi trimestrial execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi le înaintează Ministerului Sănătăţii, la termenele stabilite;
 5. c) întocmesc situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale direcţiei; verifică, analizează şi centralizează situaţiile financiare ale unităţilor din subordine, potrivit normelor legale, răspunzând de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse;
 6. d) prezintă, trimestrial şi anual, Ministerului Sănătăţii situaţiile financiare, verifică şi avizează, în prealabil, plăţile din conturi la trezorerii şi bănci, după caz;
 7. e) participă la organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului la nivelul direcţiei de sănătate publică şi al unităţilor subordonate;
 8. f) participă, în condiţiile legii, la controlul respectării disciplinei financiare şi bugetare la unităţile din subordine, raportând Ministerului Sănătăţii rezultatele;
 9. g) transmit Ministerului Sănătăţii şi înştiinţează prefectul cu privire la indicatorii financiari propuşi a fi incluşi în proiectul de buget de venituri şi cheltuieli;
 10. h) propun avizarea şi repartizarea, după caz, a bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare subordonate şi urmăresc utilizarea eficientă a fondurilor alocate;
 11. i) elaborează propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le supun aprobării directorului executiv adjunct financiar contabil, pentru a fi înaintate Ministerului Sănătăţii;
 12. j) execută indicatorii financiari din bugetul propriu şi urmăresc executarea acestora, asigură efectuarea plăţilor în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. k) finanţează, decontează, după caz, contravaloarea acţiunilor sau obiectivelor din programele de sănătate şi alte activităţi, conform actelor normative în vigoare, în limita creditelor deschise lunar de Ministerul Sănătăţii, pe baza solicitării de fonduri;
 14. l) propun directorului executiv adjunct financiar contabil aprobarea casărilor pentru unităţile subordonate din teritoriu şi urmăresc modul de utilizare a acestora, conform normelor specifice;
 15. m) întocmesc lunar situaţia monitorizării cheltuielilor de personal pentru activitatea proprie şi verifică dacă unităţile sanitare publice din subordine au raportat această situaţie Ministerului Sănătăţii;
 16. n) îndrumă metodologic din punct de vedere financiar-contabil unităţile teritoriale subordonate;
 17. o) întocmesc lunar, pe baza datelor operative, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie, pe care o înaintează Ministerului Sănătăţii;
 18. p) solicită Ministerului Sănătăţii, la termenele stabilite, deschideri de credite bugetare pentru luna următoare, pe titluri de cheltuieli şi programe de sănătate;
 19. q) asigură efectuarea finanţării lunare a acţiunilor de sănătate de la nivelul unităţilor subordonate; asigură contractarea şi decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale şi cheltuieli materiale, în conformitate cu prevederile legale, pentru cabinetele din structura unităţilor sanitare transferate la autorităţile administraţiei publice locale (cabinete de medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenţi an I – VII, UPU – UPU SMURD); asigură efectuarea finanţării lunare a sumelor transferate autorităţilor administraţiei publice locale pentru asistenţa medicală comunitară; asigură contactarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali din cabinetele medicale din unităţile de învăţământ; asigură finanţarea lunară a unităţilor medico-sociale în conformitate cu prevederile legale;
 20. r) stabilesc necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrări de investiţii, consolidări de clădiri şi reparaţii capitale, dotări pentru unităţile sanitare subordonate, precum şi pentru direcţia de sănătate publică;
 21. s) efectuează repartizarea creditelor bugetare aprobate şi transmit unităţilor subordonate beneficiare de investiţii lista obiectivelor nominalizate în anexa la legea anuală a bugetului de stat, la termenele prevăzute de lege;
 22. t) asigură, în limita alocaţiilor bugetare, finanţarea lucrărilor de investiţii, conform actelor normative în vigoare, pe baza deschiderii de credite lunare;
 23. u) urmăresc modul de executare a bugetului aprobat la titlul “Cheltuieli de capital”, pe unităţi subordonate, luând măsurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor legale privind disciplina în construcţii şi financiară;
 24. v) urmăresc modul de executare şi raportează lunar Ministerului Sănătăţii situaţia privind monitorizarea investiţiilor;
 25. w) îndrumă din punct de vedere metodologic beneficiarii lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale cu privire la proiectarea, avizarea, execuţia şi finanţarea acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 26. x) îndrumă şi verifică unităţile din subordine în activitatea de stabilire a tarifelor prestaţiilor efectuate de acestea, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 27. y) răspunde pentru exactitatea şi realitatea datelor transmise Ministerului Sănătăţii, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea unităţilor sanitare subordonate.
 28. Compartimentul administrativ şi mentenanţă are următoarele atribuţii:
 29. a) organizează activitatea de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de poliţie, efectuarea rodajului şi răspunde de controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale de autovehicule din parcul auto;
 30. b) asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor necesare unităţii;
 31. c) răspunde de depozitarea corespunzătoare a carburanţilor şi lubrifianţilor, precum şi de utilizarea bonurilor de benzină şi încadrarea în cota lunară de carburanţi, stabilită potrivit legii;
 32. d) răspunde de elaborarea de către unităţi a documentaţiei tehnice pentru investiţii, în colaborare cu Compartimentul de achiziţii publice şi cu respectarea reglementărilor legale;
 33. e) stabileşte necesarul de aparatură de înaltă performanţă pentru unităţile din subordine şi îl înaintează Compartimentului de achiziţii publice;
 34. f) analizează şi propune efectuarea cheltuielilor de capital aprobate;
 35. g) verifică şi urmăreşte aprovizionarea direcţiei cu materiale consumabile;
 36. h) se asigură de contractarea tuturor utilităţilor necesare derulării activităţii direcţiei;
 37. i) întocmeşte dosarele de obiectiv ale clădirilor direcţiei;
 38. j) asigură verificările metrologice şi ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) pentru aparatura din dotare;
 39. k) verifică şi urmăreşte modul de aprovizionare a unităţilor din subordine cu medicamente, materiale consumabile etc., în vederea asigurării funcţionării acestora;
 40. l) organizează şi răspunde de asigurarea pazei, aplicarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor, potrivit legii;
 41. m) realizează inventarul tuturor bunurilor care aparţin direcţiei de sănătate publică şi ţine evidenţa exactă a acestora.
 42. Biroul/Compartimentul de achiziţii publice are următoarele atribuţii:
 43. a) elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti;
 44. b) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
 45. c) organizează desfăşurarea licitaţiilor conform reglementărilor legale în vigoare, recepţia bunurilor achiziţionate, precum şi repartiţia acestora către compartimentele solicitante;
 46. d) participă în comisiile de întocmire, evaluare, negociere şi atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 47. e) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform legislaţiei în vigoare;
 48. f) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
 49. g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.

 

    CAPITOLUL IV

    Dispoziţii finale

 

    ART. 18

    Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin atribuţiile lor profesionale medicale şi de reglementare şi control profesional şi administrativ, organizate în vederea protejării şi promovării stării de sănătate a populaţiei şi satisfacerii nevoilor specifice de asistenţă medico-sanitară a populaţiei, sunt unităţi publice deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii pentru implementarea politicii sanitare şi strategiei de acţiune a Ministerului Sănătăţii la nivel teritorial-judeţean.

 

#M4

    ANEXA 2*)

 

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

                         STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

                             _________________

                            |Director executiv|

                            |_________________|

                                     |

              _______________________|_______________________

             |                                               |

      _______|_________                             _________|________

     |Director executiv|                           |Director executiv |

     |adjunct sănătate |                           |adjunct economic  |

     |publică          |                           |__________________|

     |_________________|                                     |

        _____|_________________                              |

   ____|________        _______|______________           ____|________

  |Supraveghere |      |Control în sănătate   |         |Economic/    |

 _|în sănătate  |      |publică               |_       _|administrativ|

| |publică      |      |                      | |     | |             |

| |_____________|      |______________________| |     | |_____________|

|  _____________        ______________________  |     |  _____________

| |Supraveghere |      |Inspecţia şi controlul| |     |_|Buget-finanţe|

| |şi control   |      |factorilor de risc din| |     | |_____________|

|_|boli         |      |mediul de viaţă şi    |_|     |  _____________

| |transmisibile|      |muncă                 | |     |_|Contabilitate|

| |_____________|      |______________________| |     | |_____________|

|  _____________        ______________________  |     |  _____________

| |Evaluare     |      |Control unităţi şi    | |     | |Administrativ|

| |factorii de  |      |servicii de sănătate  | |     |_|şi mentenanţă|

|_|risc din     |      |                      |_|     | |_____________|

| |mediu        |      |                      |       |  _____________

| |_____________|      |______________________|       | |Achiziţii    |

|  _____________                                      |_|publice      |

| |Evaluare     |                                       |_____________|

|_|şi promovarea|

| |sănătăţii    |

| |_____________|

|  _____________

| |Diagnostic şi|

|_|investigare  |

  |în sănătate  |

  |publică      |

  |_____________|

 

#B

                              —————