Adresa

Strada Viitorului Nr. 50

Telefon

0240 / 534134

E-mail

secretariat@dspjtulcea.ro

Direcția de Sănătate Publica Tulcea

Despre noi

Program de lucru

  • Program de lucru funcţionari publici şi personal contractual cu program de lucru de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână:

         Luni – joi:                             07,30 – 16,00
         Vineri:                                  07,30 – 13,30

  • Program de lucru personal contractual cu program de lucru de 7 ore/zi, 35 de ore/săptămână:

         Luni – joi:                             07,30 – 15,00
         Vineri:                                  07,30 – 12,30

  • Program de permanenţă:
    Luni – joi:                             16,00 – 20,00

         Vineri:                                  13,30 – 20,00
         Sambata – Duminica:        08,00 – 20,00

Conducere

CALOIANU CARMEN

CALOIANU CARMEN

Director executiv

NICOLAU MIHAELA

NICOLAU MIHAELA

Director executiv adjunct economic

Despre noi

Sanatatea este starea de completa bunastare fizica, mentala si sociala, care nu se reduce la absenta bolii sau infirmitatii”defineste O.M.S.
Detinerea celei mai bune stari de sanatate de care este capabila persoana umana este unul din drepturile fundamentale ale omului.
Intr-o astfel de perspectiva, sanatatea este inteleasa atat ca o stare individuala, cat si ca o stare colectiva ( a unei natiuni), atat ca o trebuinta, cat si ca un drept, atat ca un scop ce trebuie atins de catre individ, cat si ca un obiectiv politic ce trebuie realizat de catre stat, sanatatea fiind o componenta indispensabila a dezvoltarii sociale.

Direcţia de Sănătate Publică este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătăţii, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a DSP Tulcea

CAP. 1 

Dispoziţii generale:

ART. 1

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea este serviciu public  deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

ART. 2

Direcţia de Sănătate Publică evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului.

ART. 3

Direcţia de Sănătate Publică prin serviciile de supraveghere medicală coordonează, organizează, evaluează şi participă la realizarea programelor naţionale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică, în domeniile de competenţă, prin personalul împuternicit de Ministerului Sănătăţii.

 ART. 4

Direcţia de Sănătate Publică, în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, organizează activităţi în domeniul medical al sănătăţii publice.

ART. 5

 (1) Direcţia de Sănătate Publică coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii.

(2) Direcţia de Sănătate Publică participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii.

ART. 6

 (1) Direcţia de Sănătate Publică organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, întocmesc şi transmit rapoarte statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop.

 (2) Furnizează date statistice către alte autorităţi, la solicitare, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale.

ART. 7

 Direcţia de Sănătate Publică avizează şi supun aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii propunerile privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor unităţilor sanitare din subordinea acestora.

ART. 8

Direcţia de Sănătate Publică desemnează reprezentanţi în consiliul de administrare  al spitalelor din subordine precum şi din unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.

ART. 9

Direcţia de Sănătate Publică monitorizează afişarea pe site –ul spitalelor publice a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli şi analizează execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli lunare şi trimestriale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate.

ART. 10

La cererea unor persoane fizice sau juridice, Direcţia de Sănătate Publică efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii medicale de sănătate publică, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare.

ART. 11

Veniturile realizate de direcţiei de sănătate publică judeţene constituie venituri proprii, care se folosesc în condiţiile legii.

ART.12

GENERALITATI ORGANIZARE SI CONDUCERE:

a) Conducerea direcţiilor de sănătate publică judeţene este asigurată de un comitet director, compus din directorul executiv şi 2 directori executivi adjuncţi.

b) Conducerea direcţiilor de sănătate publică judeţene colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, managerii/directorii unităţilor sanitare cu paturi şi ambulatorii de specialitate precum şi cu cabinetele de asistenţă medicală primară în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice, în condiţiile legii.

c) Conducerea direcţiilor de sănătate publică participă la medierea litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate judeţene ori cu alte pretenţii decurgând din acestea, urmărind realizarea echilibrului financiar şi utilizarea eficientă a sumelor contractate.

d) Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene coordonează şi răspunde direct de întreaga activitate a direcţiei de sănătate publică judeţene.

e) Activitatea financiară a direcţiei de sănătate publică judeţene se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii.

f) Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene este ordonator secundar de credite, în condiţiile legii, şi în această calitate repartizează creditele bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice din teritorul de responsabilitate.

g) Statul de funcţii al direcţiilor judeţene de sănătate publică  se aprobă de către ministrul sănătăţii.

h)Structura direcţiei de sănătate publică judeţene  cuprinde departamente, servicii, birouri şi compartimente funcţionale, în funcţie de numărul de posturi.

  i) Personalul direcţiei de sănătate publică judeţene este constituit din funcţionari publici precum şi alte categorii de personal  medico-sanitar şi auxiliar sanitar care nu exercită prerogative de putere publică, respectiv  personalul departamentului de supraveghere în sănătate publică (serviciile de supraveghere şi control boli transmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă, evaluare şi promovarea sănătăţii, respectiv laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică) şi personalul compartimentului administrativ şi mentenanţă – care sunt personal contractual;

j) Personalul încadrat în serviciul de control în sănătate publică are pregătire profesională superioară în medicină şi confirmare în specialităţile medicale de igienă, medicina muncii, sănătate publică, respectiv asistenţi medicali, cu studii postliceale sau superioare, precum şi alt personal cu studii superioare a cărui pregătire profesională este necesară în desfăşurarea activităţilor de control;

k) Departamentele , serviciile, birourile şi compartimentele funcţionale prevăzute se organizează la propunerea direcţiei de sănătate publică judeţene,

cu aprobarea ministrului sănătăţii, cu respectarea numărului maxim de posturi si al funcţiilor de conducere, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare.

l) Ponderea personalului din structura direcţiilor de sănătate publică judeţene, în funcţie de profilurile de activitate,  respecta normativul procentual de:

  • sub 30 % pentru personalul încadrat în birourile şi compartimentele direct subordonate directorului executiv, în serviciile, birourile şi compartimentele economic-administrative, inclusiv directorii (executiv şi adjuncţi);
  • de minimum 30% pentru personalul încadrat în departamentul de supraveghere în sănătate publică 
  • maximum 30% pentru personalul încadrat în serviciul de control în sănătate publică, inclusiv şeful de serviciu-inspector şef;
  •  de sub 10% pentru personalul care desfăşoară activităţi de întreţinere-reparaţii, gospodărire, protocol, pază, deservire şi conducere auto.

m) În funcţie de distribuţia teritorială a populaţiei, caracteristicile epidemiologice specifice, posibilităţile de dotare şi încadrare cu personal de specialitate, la propunerea directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi cu aprobarea Comitetului director al direcţiei, pot fi desemnate în teritoriul administrativ, puncte de lucru fixe, deservite de personal medico-sanitar din structura proprie a direcţiei, exclusiv pentru activităţi specifice din cadrul programelor de sănătate.

n) Ministrul sănătăţii numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, directorul executiv al direcţiilor de sănătate publică judeţene.

o) Ministrul sănătăţii îi numeşte şi îi eliberează din funcţie, la propunerea directorului executiv al direcţiei de sănătate publică, pe directorul executiv adjunct de sănătate publică şi directorul executiv adjunct economic al direcţiei.

p) Pentru funcţia de director executiv adjunct de sănătate publică pot fi propuşi medici specialişti/primar de sănătate publică, epidemiologie, igienă şi medicina muncii respectiv pentru funcţia de director executiv adjunct economic, economişti cu studii superioare

r) Şeful departamentului de supraveghere în sănătate publică, personal contractual, de profesie medic de specialitate/primar în epidemiologie, sănătate publică sau igienă, se numeşte prin decizie a directorului executiv.

s) Funcţia de şef serviciu de control în sănătate publică, inspector şef, cu calitate de funcţionar public, medic specialist/primar de igienă sau sănătate publică, se ocupă prin concurs, organizat conform legii.

t) Directorul executiv şi directorul executiv adjunct de sănătate publică sunt funcţionari publici dar nu pot deţine calitatea de inspector.

CAP. 2

Atribuţii generale

ART. 13

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene are următoarele atribuţii:

a) organizează şi coordonează, după caz, întreaga activitate a unităţii din directa subordine şi evaluează şi coordonează asistenţă medicală de sănătate publică, promovarea sănătătii şi medicinei preventive, asistenţă medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţă medico-socială, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, în teritoriul administrativ.

b) coordonează şi controlează implementarea şi realizarea programelor naţionale de sănătate, pe care le derulează în teritoriul arondat, în scopul îndeplinirii obiectivelor şi realizării indicatorilor, prin desfăşurarea activităţilor specifice la nivel local;

c) solicită elaborarea şi coordonează implementarea programelor locale de sănătate în concordanţă cu priorităţile de sănătate publică identificate la nivel local;

d) evaluează anual rezultatele activităţii şi propune strategiile pentru ameliorarea stării de sănătate a populaţiei din teritoriu;

e) analizează periodic starea de sănătate a populaţiei din teritoriul arondat, în scopul identificării principalelor probleme de sănătate publică, şi alocă prioritar resursele de care dispune pentru intervenţiile cu cea mai mare eficienţă în ameliorarea stării de sănătate;

 f) informează Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale asupra stării de sănătate a populaţiei şi asupra concluziilor care rezultă din evaluare, periodic şi ori de câte ori consideră necesar şi coordonează elaborarea raportului anual asupra stării de sănătate a comunităţii la nivel judeţean i;

g) asigură supravegherea şi aplicarea legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar la nivel local, cu autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;

h) în calitate de ordonator secundar de credite, aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în condiţiile legii;

i) respectă şi implementează reglementările Legii   69 din 16 aprilie 2010 Legea responsabilităţii fiscal-bugetare şi aplică la termen, măsurile prevăzute

de ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 439/2010 privind măsurile de reducere cu 20% a cheltuielilor din bunuri şi servicii din direcţia de sănătate publică judeţeană. 

j) coordonează activitatea de audit public intern din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, precum şi auditul public exercitat la nivelul unităţilor sanitare aflate în subordine, conform legii;

k) emite documente de reglementare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

l) propune şi înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii lista personalului împuternicit pentru desfăşurarea  activităţii de control în sănătate publică ;

m) supravegherează activitatea serviciului de ambulanţă judeţean şi încheie contractul de management cu managerul general al serviciului de ambulanţă;

n)  numeşte conducerea interimară a serviciului de ambulanţă judeţean până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac parte din comitetul director;

o) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin direcţiei de sănătate publică judeţene    

p) desemnează reprezentanţii direcţiei de sănătate publică judeţene în consiliile de administraţie ale spitalelor publice, conform prevederilor legale în vigoare;

q) propune conducerii Ministerului Sănătăţii măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii managerilor de spital, în cazul constatării nerealizării indicatorilor prevăzuţi în contractul de management, pentru unităţile din subordine;

r) evaluează necesarul de resurse umane de la nivelul asistenţei medicale în funcţie de nevoile comunitare identificate prin acţiuni specifice şi emite recomandări în acest sens şi controlează respectarea normativelor de personal ale instituţiilor publice din subordine;

s) coordonează fundamentarea finanţării şi propune Ministerului Sănătăţii alocarea resurselor necesare desfăşurării activităţii;

t) evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordă calificativul anual;

u) desemnează participanţi în comisiile de examinare pentru examene şi concursuri;

v) stabileşte proceduri de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătatea publică şi în alte situaţii cu risc pentru populaţie;

x) în vederea organizării activităţii, directorul executiv emite dispoziţii;

z) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor legale.

ART. 14

Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică judeţene, are următoarele atribuţii:

a) coordonează şi răspunde de activităţile serviciului economic administrativ,

cuprinzând birourile buget-finanţe, contabilitate, achiziţii publice şi serviciul administrativ şi mentenanţă.

b) activitatea de elaborare, finanţare, execuţie şi raportare a indicatorilor financiari din bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei de sănătate publică judeţene, precum şi al unităţilor din subordine;

c) asigură respectarea disciplinei financiare şi bugetare la nivelul direcţiei de sănătate publică judeţene şi controlează aceste activităţi la nivelul unităţilor din coordonare;

d) aplică la termen, măsurile prevăzute de ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 439/2010 privind măsurile de reducere cu 20% a cheltuielilor din bunuri şi servicii din direcţia de sănătate publică judeţeană. 

e) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

f) răspunde de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în situaţiile financiare centralizate trimestriale şi anuale, precum şi de prezentarea acestora la termenul stabilit de organul ierarhic superior;

g) propune Ministerului Sănătăţii indicatorii financiari ce urmează a fi incluşi în legea anuală a bugetului de stat;

h) răspunde de executarea indicatorilor economico-financiari din bugetul propriu şi urmăreşte executarea acestora  în baza bugetului aprobat;

i) răspunde de avizarea şi repartizarea, după caz, a bugetului alocat pentru implementarea şi derularea Programelor Naţionale de Sănătate la unităţile sanitare din subordine şi urmăreşte utilizarea eficientă a fondurilor alocate;

j) elaborează propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;

k) răspunde de întocmirea lunară a execuţiei bugetului de stat, pe care o înaintează Ministerului Sănătăţii;

l) răspunde de întocmirea lunară a necesarului de credite bugetare pentru luna următoare pe titluri de cheltuieli şi programe de sănătate publică, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;

m) pe baza evaluării bazei tehnico-materiale existente în teritoriu.