Adresa

Strada Viitorului Nr. 50

Telefon

0240 / 534134 (TEMPORAR SUSPENDAT)
SECRETARIAT 0786 988 496
(nr telefon permanenta, Urgente DSP Luni - Vineri, Sambata, Duminica)

E-mail

secretariat@dspjtulcea.ro

Direcția de Sănătate Publica Tulcea

Informații de interes public

¤ Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1078/  2010  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550/ 05august 2010.

¤ Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢEANĂ

Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Atribuţiile compartimentelor sunt cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii  nr. 1078/2010

Conducerea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti participă la medierea litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti ori cu alte pretenţii decurgând din acestea, urmărind realizarea echilibrului financiar şi utilizarea eficientă a sumelor contractate.


Programul de funcţionare a Direcţiei de Sănătate Publică jud. Tulcea

  • Program de lucru funcţionari publici şi personal contractual cu program de lucru de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână:

         Luni – joi:                             07,30 – 16,00
         Vineri:                                  07,30 – 13,30

  • Program de lucru personal contractual cu program de lucru de 7 ore/zi, 35 de ore/săptămână:

         Luni – joi:                             07,30 – 15,00
         Vineri:                                  07,30 – 12,30

  • Program de permanenţă:
    Luni – joi:                             16,00 – 20,00

         Vineri:                                  13,30 – 20,00
         Sambata – Duminica:        08,00 – 20,00

       Director executiv: 

        CALOIANU CARMEN
        Program audiente – Luni:   10,00- 12,00

¤ Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

Direcţia de Sănătate Publică jud. Tulcea

Str. Viitorului, nr. 50, Tulcea, judeţul Tulcea

Tel. 0240 534134

Fax : 0240 534290

E-mail: secretariat@dspjtulcea.ro

Pagina web: www.dspjtulcea.ro

¤ Lista cuprinzând documentele de interes public

actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

programele şi strategiile proprii;

lista cuprinzând documentele de interes public;

lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

¤ Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Conform art. 21, 22 din Legea nr. 544 din 12.10.2001

Art. 21. – (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicare prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin.(1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persona lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art.22. – (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art.7.

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbre.